حداکثر 10٪ صرفه جویی کنید

پروژه ای

550000 تومان
 • ارسال 80 شغل
 • 10 شغل ویژه
 • نمایش شغل به مدت 60 روز
 • پشتیبانی حرفه ای

تجاری

699000 تومان
 • ارسال 100 شغل
 • 10 شغل ویژه
 • نمایش شغل به مدت 90 روز
 • پشتیبانی حرفه ای

شرکتی

399000 تومان
 • ارسال 50 شغل
 • 10 شغل ویژه
 • نمایش شغل به مدت 30 روز
 • پشتیبانی حرفه ای